Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της διεύθυνσης  είναι η συστηματική εξυπηρέτηση της πελατείας της και η προσφορά υπηρεσιών βασισμένη στις συνεχείς εξελίξεις και προκλήσεις  της εποχής μας.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της εταιρείας ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. δεσμεύεται για τα εξής:

 • Άριστη ποιότητα υπηρεσιών
 • Αμεση  τεχνική υποστήριξη καθώς και επιμέλεια της εφαρμογής των υπηρεσιών.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Άριστες σχέσεις με τους πελάτες, υψηλό επίπεδο κάλυψης των αναγκών τους, μέγιστος βαθμός ικανοποίησης.
 • Πνεύμα ομαδικής και δημιουργικής εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους σε τακτικές συναντήσεις με τους συναδέλφους τους και με τον επικεφαλής της ομάδας τους.
 • Σχέσεις αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές και με  συνεργάτες.
 • Σχέσεις αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας.
 • Απόλυτη συμμόρφωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών της εταιρείας σε όλους τους τομείς, με τις νομοθετικές διατάξεις και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που την αφορούν
 • Συμμόρφωση της λειτουργίας και των υπηρεσιών της εταιρείας, με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR/EC/2016/679).

 Οι παραπάνω δεσμεύσεις επιτυγχάνονται με:

 • Tην εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Την εκτέλεση των εργασιών τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του συστήματος
 • Την τακτική ανασκόπηση του συστήματος από την διοίκηση
 • Την άψογη συνεργασία της διοίκησης και των εργαζομένων
 • Την δημιουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας
 • Την διάθεση πόρων για τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι υποχρεωτική για όλους μας η εφαρμογή και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος  ποιότητας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος