Φορέας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Έτος Μελέτης
2007 έως 2011
Κατασκευαστής
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Τύπος
Οδογέφυρες
Υλικό
Σκυρόδεμα
Θέση
Ελλάδα
Κατεβάστε το PDF

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΡΕΑΣ - ΓΕΦΥΡA A07-TE05

Η γέφυρα Α07-ΤΕ05 του αυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ πλησίον της Χ.Θ. 29+305 του τμήματος Α/Κ ΝΕΜΕΑΣ (Γ.Ε. 07Υ) και εξυπηρετεί την διάβαση της οδού κάτω από τον Aυτοκινητόδρομο.Στη θέση αυτή προϋπήρχε αντίστοιχη γέφυρα η οποία διατηρήθηκε και επεκτάθηκε όμως κατά πλάτος ώστε να εξυπηρετούνται οι σύγχρονες κυκλοφοριακές απαιτήσεις.Το ελεύθερο άνοιγμα που γεφυρώνεται είναι 20,00m.Ο φορέας ανωδομής της επεκτάσεως αποτελείται από προκατασκευασμένες δοκούς (ανεστραμμένα Π) σε συνδυασμό με πλάκα χυτή επί τόπου.Η έδραση του φορέα στα βάθρα γίνεται με ελαστομεταλλικά εφέδρανα.Λόγω των δεσμεύσεων από τα υφιστάμενα στοιχεία και τις θεμελιώσεις τους, τα ακρόβαθρα νέας γέφυρας συνδυάστηκαν με πλάκα πυθμένα σε ένα συνεχές σύστημα ανεστραμμένου Π.Η πλάκα του πυθμένα φέρεται επί πασσάλων Φ100 ώστε να αποκλεισθεί η επιβάρυνση των υφιστάμενων θεμελιώσεων, επεκτάθηκε δε περισσότερο ώστε να θεμελιωθούν επ’ αυτής και οι πτερυγότοιχοι.Η νέα κατασκευή είναι στατικώς ανεξάρτητη από την υφιστάμενη ενώ ο φορέας της νέας ανωδομής έχει παραπλήσια μορφή ώστε να έχουν την ίδια συμπεριφορά υπό τα φορτία λειτουργίας.