Φορέας
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ)
Έτος Μελέτης
1999 έως 2000
Υλικό
Σκυρόδεμα
Επισκευή/Ενίσχυση
Σκυρόδεμα
Κατεβάστε το PDF

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Τα κτίρια Α5 ÷ Α12 και το Γυμναστήριο στη Δυτική πλευρά του σχολικού Συγκροτήματος, είχαν υλοποιημένο μόνο το σκελετό από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (1980-1981) βάσει μελέτης συνταχθείσας κατά την περίοδο 1974-1977.

  1.  Έγιναν αποτυπώσεις των υπαρχουσών κατασκευών :
  •  Πλήρης γεωμετρική αποτύπωση ανωδομής.
  •  Δειγματοληπτική διερεύνηση οπλισμών ανωδομής.
  •  Δειγματοληπτική αποτύπωση θεμελίων.

 2.   Δοκιμές σκυροδέματος επί τόπου (κρουσιμετρήσεις, εξολκεύσεις ήλων) και Εργαστηριακές (θραύση πυρήνων).

  •  Καταγράφηκαν φθορές και κακοτεχνίες.
  •  Επισημάνθηκαν αλλαγές από την αρχική Στατική Μελέτη.
  • Έγιναν αναλύσεις ελέγχου της φέρουσας κατασκευής.
  •  Προτάθηκαν επεμβάσεις ενίσχυσης (προμελέτη).

Προϋπολογισμός επεμβάσεων 780.000,00 €Συνολική επιφάνεια ορόφων 7.800 m2