Εύρος Υπηρεσιών

 • Στατικές μελέτες κτιριακών έργων
 • Στατικές μελέτες βιομηχανικών μονάδων
 • Στατικές μελέτες γεφυρών
 • Μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας
 • Παρακολούθηση έργων κατά την κατασκευή
 • Έλεγχος μελετών
 • Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε ειδικά έργα
 • Προμελέτες για κοστολόγηση έργων
 • Επίβλεψη έργων
 • Μελέτες ενίσχυσης κτιρίων και γεφυρών
 • Εκτίμηση τρωτότητας κατασκευών