Έτος Μελέτης
2008 έως 2015
Κατασκευαστής
Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Η Ολυμπία Οδός αποτελεί ένα από τα μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και η κατασκευή της βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ Α.Ε. εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, lane covers, τοίχοι αντιστήριξης, κτίρια εξυπηρέτησης της οδού καθώς και το σύνολο των έργων σήμανσης (γέφυρες σήμανσης) και των αντιθορυβικών πετασμάτων.