Φορέας
AL RAYYAN MALL
Έτος Μελέτης
2013

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ

• Προκαταρκτική μελέτη για προσφορά.
• Το στέγαστρο αποτελείται από κελυφωτό φορέα ελλειψωειδούς κάτοψης.
• Η έδραση του στεγάστρου γίνεται επί 6 μεταλλικών υποστηλωμάτων μορφής
δέντρου.