Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έτος Μελέτης
1983 έως 1984
Κατασκευαστής
ΕΔΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΘΡΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΤΑΣ

  • Εγκιβωτίσθηκαν τα βάθρα με πασσαλοσανίδες (300 τον.)
  • Ενισχύθηκε το υποκείμενο έδαφος με ριζοπασσάλους (700 m) και ενέσεις (300 m2).

Γιά την προστασία της κοίτης κατασκευάσθηκαν :

  • Διάφραγμα συγκρατήσεως κατάντη (900m2), συρματοκιβώτια (35.000 m3) 
  • Χωματουργικές διευθετήσεις (200.000m3)