Φιλοσοφία

Η εταιρία ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ ΑΕ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των μελετητικών τεχνικών εταιριών σήμερα στον ελληνικό χώρο. Οι μελέτες έργων πολιτικού μηχανικού που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα 40 χρόνια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καταξίωσαν την εταιρία και εδραίωσαν την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Με γνώμονα την εκπόνηση στατικών μελετών επιστημονικά άρτιων και με σεβασμό στις απαιτήσεις των έργων, η εταιρία απέκτησε την απαραίτητη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει με επιτυχία μεγάλα έργα υποδομής τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Καθοριστικό ρόλο στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των μελετών διατέλεσε πάντοτε η καλή συνεργασία με άλλες εταιρίες του ιδίου ή άλλων κλάδων του τεχνικού χώρου.

Ο ρόλος του μηχανικού σε ένα έργο αποτελεί  θεμελιώδη αναζήτηση για τους μηχανικούς της εταιρίας. Ο σεβασμός στη φιλοσοφία και στις ιδιαιτερότητες κάθε κατασκευής ανεξαρτήτως μεγέθους ή σημασίας ήταν και εξακολουθεί να είναι βασική επιδίωξη των μηχανικών που εργάζονται για την ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ ΑΕ.

Η εταιρία επενδύει καθημερινά σε νέες τεχνολογίες που αφορούν στην μελέτη ενώ παράλληλα διατηρεί  την αναντικατάστατη γνώση που προέρχεται από την εμπειρία και η οποία οδηγεί στην διαίσθηση του μηχανικού απέναντι στις κατασκευές.

Η εταιρία παράλληλα με την δραστηριότητά της στον τομέα των μελετών υπήρξε, καθ’ όλη την διαδρομή της, ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας των μηχανικών. Τόσο μέσα στους κόλπους της με την συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών της όσο και με το διδακτικό έργο των ιδρυτών της στον εκπαιδευτικό χώρο, η ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ ΑΕ υπήρξε δίαυλος γνώσης ανάμεσα στους νέους μηχανικούς και στην αγορά του τεχνικού κόσμου.