Φορέας
Sate of Kuwait
Έτος Μελέτης
2013
Κατασκευαστής
ARCHIRODON

DOHA LINK

Το έργο αφορά σε προμελέτη για διαγωνισμό και ανατέθηκε στην ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ
Α.Ε. από την ARCHIRODON. Για τον ακριβή προσδιορισμό των ποσοτήτων του
έργου διεξείχθησαν υπολογισμοί και σχέδια σε προχωρημένο επίπεδο για όλες τις
κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Γέφυρα διπλού κλάδου συνολικού μήκους περίπου 7 Χλμ. εντός της θάλασσας. Η
γέφυρα αποτελείται από 123 ανοίγματα με μεσόβαθρα επί χαλύβδινων πασσάλων.
Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προκατασκευασμένους προεντεταμένους
σπονδύλους.
• Τρείς γέφυρες ανισόπεδων κόμβων με αντίστοιχα έργα προσβάσεων (τοίχοι
αντιστήριξης).
• Μία σύμμικτη γέφυρα ενός ανοίγματος 74m πάνω από υφιστάμενους αγωγούς.